Изберете страница

За Джелепов, Митев и Белчева

Създадено през 2006

АС „Джелепов в съдружие с Митев и Белчева” е създадено в Пловдив с договор за дружество на 12.05.2006година. Основната цел на дружеството, с оглед която същото е създадено, е обслужването на търговски дружества и държавни предприятия – както за инцидентно обслужване по конкретни отделни правни проблеми, така и за текущо разрешаване на юридически казуси, по които е страна съответният клиент на АС Джелепов в съдружие с Митев и Белчева, които изискват дългосрочна програма и задълбочено изследване за пълното им и успешно решение.

Структура на съдружието

Начинът на извършване на правните услуги, установен от горепосочените абонаментни договори или инцидентно – на заявен правен казус, адаптирани според нуждите на всеки клиент, дават по-голяма гаранция за защитата на правата и законните интереси на обслужваните от Съдружието юридически лица.

С натрупания опит и създадената вече действаща организация на АС „Джелепов в съдружие с Митев и Белчева”, същото се явява един способен екип за бърза и качествена реакция на всеки възникнал правен проблем.

Към настоящият момент съдружници в съдружието са  следните правоспособни юристи, адвокати, потвърдили многократно своя професионализъм, знания и опит:

 

адв. Борис Георгиев Джелепов

Търговско право, приватизация, ценни книжа.

Прочети повече

адв. Николай Иванов Митев

Търговско право, приватизация, ценни книжа.

Прочети повече

адв. Мая Белчева Георгиева

Търговско право, приватизация, ценни книжа.

Прочети повече

Защо да изберете нас?

Професионализъм. Бързодействие. Мобилност.

Юридическо обслужване което, осигурява възможност за своевременно разрешаване на правните проблеми на всички дружества, техни клонове или поделения, които са собственост на Клиента на АС Джелепов в съдружие с Митев и Белчева  на територията на страната.

Прозорливост. Компетентност. Сигурност.

Предлаганото от АС Джелепов в съдружие с Митев и Белчева  обслужване има за цел да покрие максимално нуждите на Клиента от юридическо обслужване чрез обезпечаване на точна, бърза и компетентна помощ, в момента, когато тя е най-необходима – моментът на  възникване на проблема, когато същия е най-решим и с най-голяма вариантност.

Стратегия. Анализ. Избор.

Стратегията на дружеството е именно избягването на конфликтите и решаване на проблемите в зародиш, чрез подлагането им на акуратен и задълбочен анализ, с множество възможни отговори на поставените въпроси, с оглед наличието на избор относно най-целесъобразните от тях.

Начини на юридическо обслужване

Консултации

Устни и писмени разяснения по разрешаване на правни проблеми, по процесуални въпроси, давани по възникнали ad hoc казуси или по време на провеждани от Клиента тръжни и други подобни процедури, както и при участие от страна на Клиента на такива процедури, провеждане на общи събрания, управителни съвети, съвети на директорите, преговори с длъжници, респ. кредитори на Клиента и други.

Договори

Изготвяне на проекто-договори по конкретен повод или при констатиране на нужда от нов типов договор за уреждане на облигационни, търговски, трудови, вещни или други граждански правоотношения.

Правни анализи

Указания, заповеди – изготвяне по конкретен повод или образец на правни анализи, указания за прилагане на нормативни актове, процедури, изготвяне на правила за такива процедури, изготвяне на заповеди за комисии, за налагане на дисциплинарни наказания, за преназначаване на работници и служители и други.

Представителство

Представителство пред съд, арбитраж, административни и други държавни органи, където това е необходимо, с оглед защитата на правата и законните интереси на Клиентите на АС Джелепов в съдружие с Митев и Белчева. Това включва представителство по дела от граждански, наказателен или административен характер, в административни производства по повод издаване на индивидуални административни актове или обжалване по административен ред на административни актове и действия на държавни органи или на наказателни постановления и данъчно облагателни актове.

Предявяване на искове и жалби

Извършване на процесуални действия, непосредствено свързани със защитата или реализацията на правата и законните интереси на Клиентите по съдебен или административен ред. В това число – искови молби против длъжници на Клиентите на АС Джелепов в съдружие с Митев и Белчева , против трети лица, засягащи права и законни интереси на Клиентите; предявяване на жалби против незаконни актове и действия на административни органи, първо- и второинстанционни съдилища. Предприемане на необходимите правни – процесуални и материални действия за защита на интересите на Клиентите пред съответните държавни институции.