Изберете страница

Процедурата по регистрация на национална търговска марка  е следната:

Заявление за регистрация на национална – българска търговска марка може да бъде подадено както от български физически и юридически лица, така и чуждестранни такива. Чуждестранните физически и юридически лица се представляват пред Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост, който е вписан в регистъра воден при Патентното ведомство в България.За получаване на регистрация на търговска марка е необходимо да се подаде надлежно попълнено заявление до Патентното ведомство.
След надлежното получаване на заявлението се извършва проверка дали са изпълнени изискванията на Закона за марките и географските означения за да се установи датата на която заявлението е подадено. За дата на подаване на заявлението се приема датата, на която в Патентното ведомство са получени следните документи:
– Искане за регистрация;
– Името и адресът на заявителя;
– Изображение на марката;
– Списък на стоките или услугите, за които се иска регистрация;
– А в случаите на заявени колективни и сертификатни марки се подават и правилата за тяхното използване.В случай, че някое от гореизброените изисквания не е изпълнено, заявлението се счита за неподадено.
Когато са изпълнени всички изисквания, заявлението се вписва във входящия регистър на Патентното ведомство на заявките за марки с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея.

Всяко заявление за регистрация на търговска марка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за:
– заявяване;
– експертиза, и
– публикация.

Когато не бъде приложен документ, удостоверяващ, че горепосочените такси не са внесени по сметката на Патентното ведомство, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на този недостатък.
До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в този срок таксите не са заплатени заявлението за регистрация се счита за оттеглено.

Заявката трябва да се отнася до една търговска марка, предназначена за стоки и/или услуги от един или повече класове по Международната класификация на стоките и услугите.
Заявката съдържа:
– искане за регистрация на търговска марка;
– идентификационни данни на заявителя;
– идентификационни данни на представителя по индустриална собственост, когато такъв е упълномощен, в т.ч. пълномощно;
– адрес за кореспонденция, ако има такъв;
– претенция за приоритет, ако такъв се претендира, в т.ч. приоритетен документ. Когато има претенция за конвенционен приоритет, в заявката се посочват датата и номерът на първата заявка и страната, в която е подадена. При претенция за изложбен приоритет, в заявката се посочват датата на излагане на стоките или услугите и страната, в която е организирана изложбата;
– указание за вида на марката;
– изображение на марката, когато тя е комбинирана, фигуративна или триизмерна или изписване на марката, когато е словна. Изображението на марката трябва да бъде ясно и годно за възпроизвеждане в размер 7/7 см. Към заявката може да се приложи изображение на марката и на електронен носител. Когато марката е триизмерна, изображението трябва да показва нейната триизмерност. Ако един изглед не дава представа за цялостната форма, изображението може да включва и допълнителни изгледи;
– описание на марката и/или указване на словните й елементи и начинът на изписването им – с букви на кирилица или на латиница, и/ или указание за цвета/цветовете, когато изображението на заявената марка е цветно;
– данни за предходна заявка, в случаите на разделяне на заявката;
– списък на стоките и/или услугите и класовете им по Международната класификация на стоките и услугите;
– декларация за отказ от изключително право върху елемент от марката;
– номер, дата и приоритет на заявката или регистрацията на марка на Общността, за която е поискано преобразуване в национална заявка;
– опис на приложените към заявката документи;
– подпис;
– за колективни и сертификатни марки се прилагат и правила за използване;
– документ за платени такси за заявяване, експертиза и публикация.

Заявлението за регистрация трябва да бъде подписана от заявителя или от неговия представител по индустриална собственост. Когато заявителят е юридическо лице, заявката се подписва от лицето, което го представлява по закон. При заявител юридическо лице или едноличен търговец, се изисква и поставянето на печат.

В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза. В случай че при нея се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. В случай че в този срок заявителят не отстрани недостатъците производството се прекратява. Когато при проверката се установи, че заявката не се отнася до една марка, в рамките на посочения двумесечен срок, заявителят може да раздели заявката, като разделените заявки запазват датата на подаване, съответно приоритетната дата на първоначалната заявка. При разделяне на заявката за регистрация на търговска марка се заплаща такса за заявяване, експертиза и публикация, като съдържанието на разделената заявка не трябва да се различава от съдържанието на първоначалната заявка.

В тримесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство, се извършва експертиза относно наличието на абсолютни основания за отказ. Когато има основание за отказ за всички или за част от стоките или услугите, заявителят се уведомява като се посочват мотивите за отказа и му се предоставя тримесечен срок за възражение. Ако в рамките на този срок, заявителят не отговори, възрази неоснователно или не ограничи списъка на стоките или услугите се взема решение за пълен или частичен отказ. При частичен отказ, заявителят има възможност в двумесечен срок от получаване на решението или в производството по разглеждане на жалби срещу решения за отказ да подаде молба за разделяне на заявката.

В едномесечен срок след приключване на експертизата относно наличието на абсолютни основания за отказ, всяка заявена за регистрация търговска марка, която отговаря на изискванията на закона се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Международните регистрации, по които Република България е посочена страна, се публикуват в едномесечен срок от уведомяване на ведомството за международната регистрация.

В тримесечен срок от публикацията на заявената за регистрация марка всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията, респ. срещу признаване на действието на международна регистрация на територията на Република България и въз основа на абсолютните основания за отказ. Възражението се разглежда от отдела по опозиция, като лицето, подало възражението не е участник в производството по заявката. Възражението се изпраща на заявителя, респ. притежателя на международната регистрация, който може да представи становище по него.

В тримесечен срок от публикацията на заявката, определени лица, посочени в закона могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марка, респ. срещу признаване на действието на международна регистрация на територията на Република България. Опозицията срещу признаване на действието на международна регистрация се подава в срока между шестия и деветия месец от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство.Опозицията се подава в два екземпляра, като тя трябва да:
– е мотивирана;
– съдържа данни за лицето, подало опозицията;
– съдържа данни за марката, обект на опозицията;
– съдържа правното основание, на което се базира;
– е придружена с доказателства, когато това е необходимо;
– е придружена с доказателства за общоизвестността или известността на марката, когато опозицията се основава на общоизвестна марка или марка, ползваща се с известност;
– е придружена с документ за платена такса;
– е мотивирана;
– съдържа данни за лицето, подало опозицията;
– съдържа данни за марката, обект на опозицията;
– съдържа правното основание, на което се базира;
– е придружена с доказателства, когато това е необходимо;
– е придружена с доказателства за общоизвестността или известността на марката, когато опозицията се основава на общоизвестна марка или марка, ползваща се с известност;
– е придружена с документ за платена такса.

Следва извършване на проверка за допустимост и формална редовност на опозицията.

В случай че опозицията е недопустима, се взема решение за необразуване на производство. Когато се констатират недостатъци по формалната редовност на опозицията, на опонента се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. В случай, че формалните недостатъци не бъдат отстранени, се постановява решение за прекратяване на производството.

Опозицията се разглежда от тричленни състави на отдела по опозиция, които се състоят от трима експерти, единият от които е председател на състава. Страните се уведомяват, че е образувано производство по опозицията, като единият екземпляр от опозицията заедно с доказателствата се изпраща на заявителя на марката, обект на опозиция. Едновременно с това на страните се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението. Този срок може да се удължава двукратно с по три месеца по писмено искане, подписано от страните. Когато страните депозират споразумение, се постановява решение за прекратяване на производството по опозицията. Ако в предвидения за това срок, не бъде постигнато споразумение на заявителя се предоставя двумесечен срок за отговор по опозицията. При представяне на отговор, той се изпраща на опонента за становище, за което му се предоставя едномесечен срок. Съответно при липса на отговор от страна на заявителя се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства. С отговора по опозицията, заявителят има възможност да поиска от ответната страна да представи доказателства за реално използване на по-ранната марка в петгодишния период, предхождащ публикацията на заявката, които следва да се представят в двумесечен срок. Единият екземпляр от доказателствата за реално използване на по-ранната марка се изпраща на заявителя като му се предоставя едномесечен срок за становище. Ако опонентът не представи доказателства за реално използване на по-ранната марка, се постановява решение за отхвърляне на опозицията като неоснователна. Съставът на отдела по опозиция постановява решение в рамките на шест месеца от приключване на размяната на кореспонденция между страните. При неоснователност на опозицията, се постановява решение за отхвърлянето и. Когато тя е основателна се взема решение за пълен или частичен отказ на регистрацията на марката.

В едномесечен срок от изтичане на срока по чл. 38б, ал. 2 или 3 на ЗМГО, когато не е подадена опозиция или когато опозицията е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя се изпраща уведомление за плащане на такси за регистрация, публикация и издаване на свидетелство и му се предоставя едномесечен срок за плащането им. Таксите могат да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок.

При заплащане на таксите, в установения от закона срок се взема решение за регистрация на марката. Търговската марка се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в официалния бюлетин на Патентното ведомство и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.

Източник: Патентно ведомство на Р. България